طرح کسب کار و راه اندازی تولید کره گیاهی

99,000 تومان

مقدمه

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی
انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح موررد بررسوی و انوالیر قورار
گرفته و نتایج حاصل از ان به عنران مبنایی برای تصویی گیوری سورمای ه گوذ اران موررد اسوتداده قورار
می گیرد.
گرارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی ترلید کره گیاهی مو یباشود. ایون مطالعوات در قالو
متدولرژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولرژی فرق ، ابتدا محصرل مررد مطالعه
به طرر دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بواز ار ان صوررت وراهود گرفوت و در اداموه
مطالعات فنی در وصرص چگرنگی ترلید و امکانات سخت و نرم افراری مررد نیاز نیر شناسایی شده و در
نهایت ظرفیت های اقتصادی و حج سرمایه گذاری مررد نیاز برای اجرای طرح بوراورد و اراهوه وراهود
شد تا با استداده از ان سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بترانند کلیه اطلاعات مررد نیاز را کسو و
در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شداف اقدام نیایند. امید است این مطالعوات
کیکی هرچند کرچک در راستای ترسعه صنعتی کشررمان بعیل بیاورد .

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………
۱
بخش اول : معرفی محصول …………………………………………………………………………………………….
۲
۱ نام و کد محصولات آیسیی( ……………………………………………………………………………… – – ۱
۳
۱ ۲ شماره تعرفه گمرکی ………………………………………………………………………………………………….. – –
۶
۱ ۳ شراسط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. – –
۷
۱ ۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول آ ملی سا بین المللی ………………………. – –
۷
۱ ۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول …………….. – –
۸
۱ ۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد ………………………………………………………………………………….. – –
۹
۱ ۷ بررسی کالاهای جاسگزسن و تجزسه و تحلیل اثرات ین بر مصرف محصول ………………… – –
۹
۱ ۸ اهمیت استراتژسکی کالا در دنیای امروز ……………………………………………………………………. – –
۱۱
۱ ۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ………………………………………………… – –
۱۱
۱ ۱۱ شراسط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. – –
۱۱
بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا ……………………………………………………………………..
۱۳
– – ………………. ۲ ۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از یغاز برنامه سوم تا سال ۱۳۸۹
۱۴
۲ ۲ بررسی وضعیت طرح های جدسد و طرح های توسعه در دست اجرا ……………………………. – –
۲۱
۲ ۳ بررسی روند واردات محصول……………………………………………………………………………………… – –
۲۴
۲ ۴ بررسی روند مصرف ………………………………………………………………………………………………….. – –

بررسی روند صادرات …………………………………………………………………………………………………. – –
۲۸
۲ ۶ بررسی نیاز به محصول با اولوست صادرات ………………………………………………………………… – –
۲۹
بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی ………………………………………………………………………..
۳۲
۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور………………………… –
۳۳
۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فراسند تولید محصول ……………………… –
۳۶
۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه بریورد حجم سرماسه ثابت ……………….. –
۳۶
۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین ین …………………………………………….. –
۴۵
۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ………………………………………………………………………. –
۴۶
۸ وضعیت تأمین نیروی انیانی و تعداد اشتغال …………………………………………………………………. –
۴۹
۹ بررسی تاسییات و امکانات زسر بناسی مورد نیاز طرح…………………………………………………….. –
۵۱
۱۱ وضعیت حماست های اقتصادی و بازرگانی ………………………………………………………………….. –
۵۲
۱۱ تجزسه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهاسی در مورد احداث واحدهای جدسد …

 

خرید طرح کره گیاهی

اشتراک در
اشاره به موضوع
guest

بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
جهت مشاوره و پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلگرام به شماره زیر پیام دهید: 09010384119
طرح کسب کار و راه اندازی تولید کره گیاهی
طرح کسب کار و راه اندازی تولید کره گیاهی
99,000 تومان
افزودن به سبد خرید