طرح کسب کار و راه اندازی تولید انواع چاشنی

35,000 تومان

مقدمه

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طررح مردرد بررسری و لنرالیا قررار گرفته و نتایج حاصل از لن به عندان مبنایی برای تصریی گیرری سررمای ه گرذا ران مردرد اسرتداده قررار می گیرد.
گاارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تدلید انداع چاشنی می باشد. ایرن مطالعرات در قالر متدولدژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولدژی فدق ، ابتدا محصدل مدرد مطالعه
به طدر دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی برا زار لن صردرت وداهرد گرفرت و در ادامره مطالعات فنی در وصدص چگدنگی تدلید و امکانات سخت و نرم افااری مدرد نیاز نیا شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حج سرمایه گذاری مدرد نیاز برای اجرای طرح برلورد و ارائه وداهد شد تا با استداده از لن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتدانند کلیه اطلاعات مدرد نیراز را کبر و در
جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مبیر شداف اقدام نیایند. امیرد اسرت ایرن مطالعرات کیکی هرچند کدچک در راستای تدسعه صنعتی کشدرمان بعیل بیاورد .

طرح تولید انواع چاشنی

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………
۱
بخش اول : معرفی محصول …………………………………………………………………………………………….
۲
– – ……………………………………………………………………………… ) ۰ نام و کد محصولات )آیسیک ۰ ۰
۰
۰ ۴ شماره تعرفه گمرکی ………………………………………………………………………………………………….. – –
۰
۰ ۰ شرایط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. – –
۰
۰ ۱ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ) ملی یا بین المللی ( ………………………. – –
۰
۰ ۰ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول …………….. – –
۹
۰ ۰ معرفی موارد مصرف و کاربرد ………………………………………………………………………………….. – –
۰۱
۰ ۰ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… – –
۰۱
۰ ۰ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ……………………………………………………………………. – –
۰۰
۰ ۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ………………………………………………… – –
۰۰
۰ ۰۱ شرایط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. – –
۰۴
بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا ……………………………………………………………………..
۱۱
– – ………………. ۴ ۰ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا سال ۰۰۰۹
۰۰
۴ ۴ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا ……………………………. – –
۰۹
– – ………………………………. ۴ ۰ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال ۰۰۰۹
۴۰
– – …………………………………. ۴ ۱ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال ۰۰۰۹
۴

۰ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال ۰۰۰۹
۴۱
۴ ۰ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه پنجم …………………….. – –
۴۱
بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی ………………………………………………………………………..
۲۲
۰ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور………………………… –
۴۹
۱ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید محصول ……………………… –
۰۰
۰ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت ……………….. –
۰۱
۰ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن …………………………………………….. –
۱۴
۰ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ………………………………………………………………………. –
۱۰
۰ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال …………………………………………………………………. –
۱۰
۹ بررسی تاسیسات و امکانات زیر بنایی مورد نیاز طرح…………………………………………………….. –
۱۰
۰۱ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ………………………………………………………………….. –
۰۱
۰۰ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید …

خرید طرح انواع چاشنی

اشتراک در
اشاره به موضوع
guest

بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
جهت مشاوره و پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلگرام به شماره زیر پیام دهید: 09010384119
طرح کسب کار و راه اندازی تولید انواع چاشنی
طرح کسب کار و راه اندازی تولید انواع چاشنی
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید