ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی http://irankarweb.ir Tue, 20 Mar 2018 07:53:54 +0000 fa-IR hourly 1 ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت ۱۰۰% تضمینی http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-100-%d8%aa%d8%b6/ http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-100-%d8%aa%d8%b6/#respond Mon, 13 Feb 2017 15:23:01 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1763   ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست …

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت ۱۰۰% تضمینی اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>

 

ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست رفته ی شما جوانان جویای کار و همه ی افراد جامعه را بازگردانیم تا بتوانید به امید خدای بزرگ و منان شما هم جزء هزاران میلیونر و ثروتمند دنیا باشید به امید پیشرفت روز افزون شما جوانان جویای کار .

تلاش تیم ایران کار وب آموزش دادن روش هایی برای جوانان جویای کار است تا بتوانند از طریق اینترنت (کار در منزل) کسب درآمد کنند فقط با روزی ۲ الی۳ ساعت کار !

 

 

 

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت ۱۰۰% تضمینی اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-100-%d8%aa%d8%b6/feed/ 0
ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت نهم) http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-5/ http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-5/#respond Mon, 13 Feb 2017 15:16:56 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1761   ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست …

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت نهم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>

 

ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست رفته ی شما جوانان جویای کار و همه ی افراد جامعه را بازگردانیم تا بتوانید به امید خدای بزرگ و منان شما هم جزء هزاران میلیونر و ثروتمند دنیا باشید به امید پیشرفت روز افزون شما جوانان جویای کار .

تلاش تیم ایران کار وب آموزش دادن روش هایی برای جوانان جویای کار است تا بتوانند از طریق اینترنت (کار در منزل) کسب درآمد کنند فقط با روزی ۲ الی۳ ساعت کار !

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت نهم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-5/feed/ 0
ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت هشتم) http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-4/ http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-4/#respond Mon, 13 Feb 2017 15:13:27 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1759   ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست …

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت هشتم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>

 

ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست رفته ی شما جوانان جویای کار و همه ی افراد جامعه را بازگردانیم تا بتوانید به امید خدای بزرگ و منان شما هم جزء هزاران میلیونر و ثروتمند دنیا باشید به امید پیشرفت روز افزون شما جوانان جویای کار .

تلاش تیم ایران کار وب آموزش دادن روش هایی برای جوانان جویای کار است تا بتوانند از طریق اینترنت (کار در منزل) کسب درآمد کنند فقط با روزی ۲ الی۳ ساعت کار !

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت هشتم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-4/feed/ 0
ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت هفتم) http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-3/ http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-3/#respond Mon, 13 Feb 2017 15:10:04 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1757   ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست …

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت هفتم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>

 

ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست رفته ی شما جوانان جویای کار و همه ی افراد جامعه را بازگردانیم تا بتوانید به امید خدای بزرگ و منان شما هم جزء هزاران میلیونر و ثروتمند دنیا باشید به امید پیشرفت روز افزون شما جوانان جویای کار .

تلاش تیم ایران کار وب آموزش دادن روش هایی برای جوانان جویای کار است تا بتوانند از طریق اینترنت (کار در منزل) کسب درآمد کنند فقط با روزی ۲ الی۳ ساعت کار !

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت هفتم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-3/feed/ 0
ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت ششم) http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-2/ http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-2/#respond Mon, 13 Feb 2017 15:06:10 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1755   ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست …

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت ششم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>

 

ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست رفته ی شما جوانان جویای کار و همه ی افراد جامعه را بازگردانیم تا بتوانید به امید خدای بزرگ و منان شما هم جزء هزاران میلیونر و ثروتمند دنیا باشید به امید پیشرفت روز افزون شما جوانان جویای کار .

تلاش تیم ایران کار وب آموزش دادن روش هایی برای جوانان جویای کار است تا بتوانند از طریق اینترنت (کار در منزل) کسب درآمد کنند فقط با روزی ۲ الی۳ ساعت کار !

 

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت ششم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-2/feed/ 0
ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت پنجم) http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85/ http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85/#respond Mon, 13 Feb 2017 15:00:54 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1753   ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست …

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت پنجم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>

 

ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست رفته ی شما جوانان جویای کار و همه ی افراد جامعه را بازگردانیم تا بتوانید به امید خدای بزرگ و منان شما هم جزء هزاران میلیونر و ثروتمند دنیا باشید به امید پیشرفت روز افزون شما جوانان جویای کار .

تلاش تیم ایران کار وب آموزش دادن روش هایی برای جوانان جویای کار است تا بتوانند از طریق اینترنت (کار در منزل) کسب درآمد کنند فقط با روزی ۲ الی۳ ساعت کار !

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت پنجم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85/feed/ 0
ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت چهارم) http://irankarweb.ir/%d8%aa%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%db%8c/ http://irankarweb.ir/%d8%aa%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%db%8c/#respond Thu, 09 Feb 2017 11:37:34 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1740   ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست …

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت چهارم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>

 

ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست رفته ی شما جوانان جویای کار و همه ی افراد جامعه را بازگردانیم تا بتوانید به امید خدای بزرگ و منان شما هم جزء هزاران میلیونر و ثروتمند دنیا باشید به امید پیشرفت روز افزون شما جوانان جویای کار .

تلاش تیم ایران کار وب آموزش دادن روش هایی برای جوانان جویای کار است تا بتوانند از طریق اینترنت (کار در منزل) کسب درآمد کنند فقط با روزی ۲ الی۳ ساعت کار !

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت چهارم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d8%aa%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%db%8c/feed/ 0
ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت سوم) http://irankarweb.ir/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/ http://irankarweb.ir/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/#respond Thu, 09 Feb 2017 11:28:26 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1737   ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست …

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت سوم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>

 

ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست رفته ی شما جوانان جویای کار و همه ی افراد جامعه را بازگردانیم تا بتوانید به امید خدای بزرگ و منان شما هم جزء هزاران میلیونر و ثروتمند دنیا باشید به امید پیشرفت روز افزون شما جوانان جویای کار .

تلاش تیم ایران کار وب آموزش دادن روش هایی برای جوانان جویای کار است تا بتوانند از طریق اینترنت (کار در منزل) کسب درآمد کنند فقط با روزی ۲ الی۳ ساعت کار !

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت سوم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/feed/ 0
ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت دوم) http://irankarweb.ir/%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-1/ http://irankarweb.ir/%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-1/#respond Thu, 09 Feb 2017 09:56:29 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1734   ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست …

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت دوم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>

 

ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست رفته ی شما جوانان جویای کار و همه ی افراد جامعه را بازگردانیم تا بتوانید به امید خدای بزرگ و منان شما هم جزء هزاران میلیونر و ثروتمند دنیا باشید به امید پیشرفت روز افزون شما جوانان جویای کار .

تلاش تیم ایران کار وب آموزش دادن روش هایی برای جوانان جویای کار است تا بتوانند از طریق اینترنت (کار در منزل) کسب درآمد کنند فقط با روزی ۲ الی۳ ساعت کار !

 

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت دوم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-1/feed/ 0
ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت اول) http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c/ http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c/#respond Wed, 08 Feb 2017 22:35:22 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1730   ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست …

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت اول) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>

 

ویدئوهای انگیزشی کسب درآمد از اینترنت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کاوه روحی تدوین شده این ویدئوها باعث می شوند انگیزه شما کار جویان برای میلیونر شدن چندین برابر شود تا بتوانید روز به روز پیشرفت کنید برای تدوین ویدئوهای انگیزشی چندین ماه وقت صرف شده تا بتوانیم روحیه ی از دست رفته ی شما جوانان جویای کار و همه ی افراد جامعه را بازگردانیم تا بتوانید به امید خدای بزرگ و منان شما هم جزء هزاران میلیونر و ثروتمند دنیا باشید به امید پیشرفت روز افزون شما جوانان جویای کار .

تلاش تیم ایران کار وب آموزش دادن روش هایی برای جوانان جویای کار است تا بتوانند از طریق اینترنت (کار در منزل) کسب درآمد کنند فقط با روزی ۲ الی۳ ساعت کار !

نوشته ویدئو انگیزشی کسب درآمد از اینترنت (قسمت اول) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c/feed/ 0
آیا کسب ثروت و درآمد اینترنتی محال است؟ http://irankarweb.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://irankarweb.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Mon, 06 Feb 2017 19:55:47 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1647 کسب درآمد اینترنتی کلمه ای بسیار شیرین است که امروزه در برخی از محافل ، جلسات کاری ، همایش و سمینار ها حتی در موقع تفریح با دوستان خود بسیار با این جمله برخورده ایم که درآمد اینترنتی واقعیست؟ آیا براحتی می توان همانند بسیاری به ثروت اینترنتی برسیم؟ من به دنبال کسب و کار …

نوشته آیا کسب ثروت و درآمد اینترنتی محال است؟ اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa_%da%a9%d8%b3%d8%a8_%da%a9%d8%a7%d8%b1_%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c

کسب درآمد اینترنتی کلمه ای بسیار شیرین است که امروزه در برخی از محافل ، جلسات کاری ، همایش و سمینار ها حتی در موقع تفریح با دوستان خود بسیار با این جمله برخورده ایم که درآمد اینترنتی واقعیست؟ آیا براحتی می توان همانند بسیاری به ثروت اینترنتی برسیم؟ من به دنبال کسب و کار از طریق اینترنت هستم  از کجا شروع کنم؟ اصلا کسب و کار اینترنتی چیست؟

پاسخ من به تمامی این سوالات چنین است: در این چند سال میلیاردها دلار از طریق کسب و کار اینترنتی  در تراکنش و بسیاری از این مبالغ در بین شرکت های غیر مطرح اینترنتی هستند پس سهم کسب و کار اینترنتی ما در این بین کجاست؟
اجازه بدهید قبل از هر چیز با تعریف و مدل های  کسب و کار اینترنتی بیشتر آشنا شویم:
در تعریف ساده واژه کسب و کار اینترنتی به هر گونه  کسب و کاری که با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزارهای مرتبط همانند اینترنت صورت پذیرد را کسب و کار اینترنتی می  گویند.

در نگاه کلی می توان به این موضوع اشاره کرد که کسب و کار الکترونیکی عبارتست از کلیه فرایند های تجاری مبتنی وب که می توان به بخش های مختلف آن را توسعه داد.

کسب و کار اینترنتی مدل های بسیاری دارد که در مقاله های بعدی حتما به آن اشاره خواهم کرد و برای کسب درآمد های اینترنتی بسته به محصولات و خدمات ، روش بازاریابی ، نیاز بازار و مشتری متفاوت است.

کسب و کار اینترنتی  را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
– ایجاد اجتماعات آنلاین همانند
– خرید، فروش و حراج کالاهای مختلف
– تبلیغات اینترنتی
– ارائه خدمات تخصصی به دیگران
– ایجاد امپراطوری اطلاعات، اخبار و آموزش
– تهیه و ارائه نرم افزارهای مختلف
– چند رسانه ای یا مالتی مدیا
– پیوستن به شبکه های واسطه گری
– خدمات مربوط به ایمیل
– سرمایه گذاری مشترک

تقسیم بندی فوق بر اساس علمی و یا آکادمیک نیست و فقط بر اساس تجربیات و دسته بندی کسب و کارهای اینترنتی می باشد.شاید با خود سوال کنید که تمامی کسب و کار های اینترنتی برای ما ایران نیست، شاید از خود سوال کنید که چنین فرصت های برای ما ایرانیان نیست.

من با اصرار زیاد بر این عقیده هستم که کسب و کار و درآمد اینترنتی نه تنها برای ما ایرانیان بسیار راحت بلکه یکی از بهترین فرصت های در چند سال اخیر است. اجازه بدهید مطلبی را از یک روزنامه و یک خبرگزاری رسمی در ایران با هم بخوانیم:

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار منتشر شده بر روی وب سایت Internet World Stats نشان می‌دهد تعداد کاربران اینترنت ایران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی به تعداد ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است ، به بیانی دیگر بیش از ۵۰% از حدود ۷۲ میلیون نفر کاربر اینترنت در خاورمیانه ،  به کشور ایران اختصاص دارد و این با  سرعت اینترنت ایران  که در بین ۱۶۸ کشور رتبه ۱۶۷ دار د یک شگفتی محسوب می شود.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: روند نفوذ اینترنت در زندگی روزمره ایرانیان همچنان ادامه دارد و در سال‌های اخیر هم سرعت بیشتری پیدا کرده است تا حدی  به طور میانگین هر ایرانی در هفته ۲۱ ساعت آنلاین می باشد. تعداد کاربران اینترنت پرسرعت (ADSL) در ایران ۷۰۰۰۰۰۰ نفر است که این رقم در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۲ درصدی داشته است. بیشتر از ۵۷% از کاربران اینترنت در ایران هر روز از ایمیل استفاده می کنند.

با خواندن مطالب فوق به این نتیجه می رسیم که چه فرصت های زیادی برای ما ایرانیان وجود دارد.با روند و مشاهده رشد استفاده کنندگان از اینترنت در ایران به چه میزان می توان به سهم کسب و کار ، تجارت و درآمدمان کمک کرد.
اگر مطالب فوق را به دقت خوانده باشید بیش از ۵۰% مردم ایران از اینترنت استفاده میکنند این یعنی بهترین فرصت برای کسانی که خواهان ایجاد یک کسب و کار اینترنتی برای خود هستند.

اجازه بدهید بهترین روش و فرمول را برای کسب و کار اینترنتی به شما هدیه دهم:

کسب و کار اینترنتی موفق = بررسی و تحلیل کسب و کارهای موفق دنیا + خلاقیت و ابتکار

من در مقاله های پیشین خود به این موضوع اشاره کرده بودم  که مهم نیست که در کجای این کره خاکی هستید ، مهم نیست که چه سنی دارید، مهم نیست که چقدر سرمایه دارید در کسب و کار اینترنتی یکی از مهمترین عوامل رشد و موفقیت داشتن خلاقیت و ابتکار است. بسیار مهم است که بدانیم مردم ما در این بازار به چه چیزهایی نیاز دارند ، بسیار مهم است که خواسته های مردم ، شرکت ها ، سازمانها و همه افراد را بخوبی بررسی کنیم و با یک خلاقیت از طریق اینترنت به آنها خدمت رسانی کنیم.

بسیاری از افراد فکر می کنند با راه اندازی فروشگاه اینترنتی و یا سایتهای تبلیغاتی می توانند در چند ماه به میلیون ها تومان پول برسند، درست است که هم اکنون سایت هایی در ایران با خدمات اینترنتی خود به میلیون ها تومان رسیده اند ولی با خود فکر کنیم که آیا آنها هم از ابتکار ، خلاقیت های دیگران کپی برداری کرده اند؟ سعی کنید با خلاقیت خود در کشورمان اولین باشیم و با یک مشاور متخخص در کنار خود وب سایت خود را به پایگاهی برای درآمد بالای اینترنتی تبدیل کنیم.

نوشته آیا کسب ثروت و درآمد اینترنتی محال است؟ اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0
کسب و کار اینترنتی ، آرامشی قبل از طوفان http://irankarweb.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86/ http://irankarweb.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86/#respond Mon, 06 Feb 2017 19:35:24 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1643 شاید با خود سوال کنید کسب و کار اینترنتی چه ارتباطی می تواند با طوفان داشته باشد.اصلا چرا آرامش قبل از طوفان؟ این روزها بسیار در رسانه های مختلف دیده و شنیده ایم که بسیاری از افراد با ایجاد کسب و کار های اینترنتی به ثروت های بسیاری رسیده اند. به هیچ عنوان فکر نکنید …

نوشته کسب و کار اینترنتی ، آرامشی قبل از طوفان اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1_%d9%88%d8%a8

شاید با خود سوال کنید کسب و کار اینترنتی چه ارتباطی می تواند با طوفان داشته باشد.اصلا چرا آرامش قبل از طوفان؟

این روزها بسیار در رسانه های مختلف دیده و شنیده ایم که بسیاری از افراد با ایجاد کسب و کار های اینترنتی به ثروت های بسیاری رسیده اند. به هیچ عنوان فکر نکنید که می خواهم  شما را متقاعد کنم که یک شبه با کسب و کار اینترنتی ثروتمند شوید ولی فراموش نکنید که بسیاری از افراد با نگرش های متفاوت خود توانسته اند به درآمد های عالی برسند. من همیشه سعی می کنم در نوشته های خودم کمتر از شرکت ها و افراد خارجی مثال بزنم و تمایلم برای درک بیشتر از این موضوع مثال داستان های افراد و شرکت های ایرانی باشد. من خواسته و ناخواسته ساعت ها با اینترنت سر و کار دارم و اگر شما هم علاقه به اینترنت داشته باشید با جستجو کردن سایت های مختلف فارسی زبان ، می توانید براحتی حدس بزنید که کسب و کارهای اینترنتی ایرانی در چه جایگاهی قرار دارند.

یکی از رموز موفقیت در کسب و کار اینترنتی علاوه بر داشتن وب سایت ، افزایش ترافیک وب سایت است. منظور من از ترافیک وب سایت آمار بالای بازدیدکنندگان یک وب سایت است ولی نباید فراموش کرد تنها آمار بازدیدکننده ای خوب و مناسب است که هدفمند باشد.اجازه بدهید راز موفقیت یک وب سایت و تجارت اینترنتی را در یک معادله ای که همیشه در کارگاه ها و سمینارهای مختلف به آن اشاره می کنم را برای شما فاش کنم.

ایده مناسب (خلاقیت در تجارت اینترنتی ) + خدمات متمایز به مشتری + افزایش ترافیک واقعی و هدفمند = موفقیت در کسب و کار اینترنتی

معادله فوق شاید مثال کسب و کارهای اینترنتی موفق بسیاری در دنیا باشد مثل فیس بوک.آیا تابحال با خود فکر کرده اید که در این چند سال اخیر بسیار مشابه سایتهای شبکه اجتماعی در اینترنت راه اندازی شده است ولی چرا از این همه شبکه اجتماعی فقط فیس بوک موفق بوده؟

آیا با خود فکر کرده اید که سرویس های ارائه کننده ایمیل در دنیا بسیار بوده ولی چرا فقط یاهو و جیمیل موفق بوده اند؟ چرا در این دو سال سهم بازار در استفاده کنندگان از جیمیل چند برابر شده است؟

همه این سوال ها را در ۳ چیز می توان یافت:
ایده مناسب ( خلاقیت در تجارت اینترنتی )
خدمات متمایز به مشتری
افزایش ترافیک واقعی و هدفمند

بسیاری از وب سایت ها فقط و فقط موفق به کسب درآمد زیاد از افزایش ترافیک هدفمند داشته اند. ترافیک بازدیدکننده بصورت هدفمند یکی از مهمترین فاکتورها جهت رشد تصاعدی در تجارت اینترنتی می باشد.
البته موفقیت یک کسب و کار اینترنتی فقط به این ۳ مسئله خاتمه پیدا نمی کند و بسیاری از فاکتورهای دیگر نیز در روند رشد یک تجارت تاثیرگذار است همانند مشاهده رفتار مشتری در وب سایت و تحلیل آن که با توجه به درخواست های زیاد شما علاقه مندان در مقاله های بعدی به آن اشاره خواهم کرد.

خوشبختانه ایران نسبت به چند سال پیش در جایگاه مناسب تری قرار گرفته است و اگر به وب سایت های مختلف فارسی زیان در اینترنت سری بزنید شاهد تغییر  و افزایش رشد تجارت های مختلف در ایران خواهیم بود.
نمی دانم چقدر با الکسا (www.Alexa.com) آشنائی دارید ولی اگر در این وب سایت سری بزنید در قسمت کشورها با کلیک بر کشور ایران ۵۰۰ وب سایت محبوب ایرانی ها را می توان مشاهده کرد. این سرویس به شما کمک می کند تا وب سایت های علاقه مندان ایرانی را  مشاهده کنید و این سرویس به کسب و کار اینترنتی شما شاخ و برگ می دهد زیرا شما می توانید علاقه مندی های ما ایرانان را بصورت کامل مشاهده و بر اساس آن به تجارت اینترنتی خود کمک کنیم.

برای شروع تجارت اینترنتی نباید به معادله فوق بسنده کرد و باید گامی برداشت.در مقاله های قبلی به این موضوع اشاره کردم که برای شروع تجارت اینترنتی انتخاب ایده ی مناسب بسیار مهم است. بسیاری به وب سایت من  سر زده و سوالات مشابهی مطرح کرده اند.چگونه می توان ایده ای مناسب انتخاب کرد؟ آیا هر ایده ای برای شروع مناسب است؟

فراموش نکنید که این شما هستید که بر اساس نیازهای یک مشتری، می توان ایده های مختلفی را پرورش دهید و این فاکتور برای شروع تجارت اینترنتی بسیار قابل توجه است.در شروع کسب و کار اینترنتی مهم نیست شما چند سال دارید ، مهم نیست که چقدر سرمایه دارید ، مهم نیست که در کجای این کره خاکی زندگی می کنید،تنها نکته ای که بسیار مهم است انتخاب مناسب ایده و خلاقیت در تجارت اینترنتی است. یکی دیگر از رموز موفقیت افراد موفق در اینترنت علاقه داشتن است. در هر کجا هستید از شما خواهش می کنم که تنها کسب و کار اینترنتی را راه اندازی کنید که از ته دل به آن علاقه دارید و فقط به بعد های مالی به آن نگاه نکنید.

نوشته کسب و کار اینترنتی ، آرامشی قبل از طوفان اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86/feed/ 0
با کسب و کار اینترنتی همیشه رئیس خود باشید(قسمت دوم) http://irankarweb.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-2/ http://irankarweb.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-2/#respond Mon, 06 Feb 2017 19:22:05 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1640 ارزیابی ایده خود در کسب و کار اینترنتی اگر علاقه مند به کسب و کارهای اینترنتی باشید، در مطلب قبلی (قسمت اول ) بصورت کامل درباره مزایای کسب و کار اینترنتی نوشته شد. همه با حقوق بازنشستگی آشنا هستیم و مختصری درباره حقوق پایدار صحبت شد. یکی از روشهای ایجاد شغل مناسب و برای رسیدن …

نوشته با کسب و کار اینترنتی همیشه رئیس خود باشید(قسمت دوم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
%da%a9%d8%b3%d8%a8_%da%a9%d8%a7%d8%b1_%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c

ارزیابی ایده خود در کسب و کار اینترنتی
اگر علاقه مند به کسب و کارهای اینترنتی باشید، در مطلب قبلی (قسمت اول ) بصورت کامل درباره مزایای کسب و کار اینترنتی نوشته شد. همه با حقوق بازنشستگی آشنا هستیم و مختصری درباره حقوق پایدار صحبت شد. یکی از روشهای ایجاد شغل مناسب و برای رسیدن به ثروت و یا نقدینگی متعالی و یا حقوق پایدار، راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی مناسب است.
خوب شاید بسیاری با خود سوال می کنند که برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی از کجا شروع کنیم:
مراحل راه اندازی کسب و کار اینترنتی
مرحله اول:  آشنایی و یادگیری دانش و مفاهیم کسب و کارهای اینترنتی.
مرحله دوم:  ارزیابی ایده خود و تعیین حوزه فعالیت.
مرحله سوم:  تعیین بازار و نوع مخاطبین
مرحله چهارم: تعیین محصول و یا خدماتی که در نظر گرفته شده
مرحله پنجم: تعیین مدل های  درآمدی درست و قانونی
مرحله ششم: ایجاد ساختار و یا سیستم و  راه اندازی سایت
مرحله هفتم: تولید محتوای عالی.
مرحله هشتم: اطلاع رسانی ، تبلیغات و ترویج سایت
مرحله نهم:  توسعه کسب و کار.
حالا با تعریف کسب و کار اینترنتی و درآمد پایدار و مراحل راه اندازی آن  مختصری آشنا شدید. یکی از مهمترین مراحل راه اندازی کسب و کار اینترنتی داشتن ایده مناسب و همچنین ارزیابی ایده و تعیین حوزه فعالیت است. بسیاری از افرادی که قصد راه اندازی یک کسب و کار در اینترنت را دارند، ایده های مختلفی  در ذهن خود دارند و با راه اندازی و پیاده کردن آن نه تنها ایده خود را خراب کرده بلکه تمامی وقت و سرمایه ی خود را فنا می کنند. قبل از راه اندازی همیشه با خود این فکر را داشته باشید که آیا این ایده مناسب است؟ آیا با وقت و سرمایه برای این ایده به سود خواهم رسید؟
بسیاری از افراد تمایل دارند که قبل از راه اندازی کسب و کار خود، ایده ی خود را به خوبی ارزیابی کنند.

۱-آیا نظرات دیگران را برای این کار جویا شده اید؟
فراموش نکنید که مرحله ارزیابی ایده در کسب و کار اینترنتی در واقع نقطه آغاز تخقیقات شما می باشد پس قبل از شروع هر کاری بسیار مراقب باشید. برای این کار با اعضای خانواده ، دوستان و همکاران خود مشورت کنید. شاید تعجب کنید و بگویید که اعضای خانواده برای مشورت برای ایده خود مناسب نباشند ولی یکی از تجربه های شیرین من این بوده که سعی کنم برای کاری با بعضی از کسانی که با آن کار آشنائی ندارند مشورت کنم زیرا اطرافیان ما با ایده شما آشنائی ندارند ولی آنها از بعدهای دیگی به این قضیه نگاه می کنند. شاید تعجب کنید ولی بعضی از مواقع برای ایده های خود با نگهبان ساختمانمان صحبت می کنم، او با اینترنت آشنائی ندارد ولی تجربیاتی در دنیای واقعی دارد که از آن می توان برای کسب و کار اینترنتی خود استفاده کرد. برای ادامه تحقیق با صاحب نظران و تاجران و مدیران حرفه ای نیز مشورت کنید. برای توسعه و رشد ایده خود به سراغ متخصصین بروید، اگر در آن زمینه کسی را نمی شناسید در گوگل بدنیال آنها بگردید، اگر صحبت های متخصصین با نظرات اعضای خانواده و دوستان شما یکی است حتما ایده خود را بازبینی کنید.

۲- برای شروع کار خود آیا طرح کسب و کار دارید؟
طرح کسب و کار یا همان Business Plan را می توان از الگوهای آماده در اینترنت و یا از نرم افزار های فارسی یا انگلیسی آماده کرد. درست است که شاید بسیار از کسب و کارهای اینترنتی موفق در دنیا در ابتدا کار خود طرح کسب و کار دقیقی نداشته اند ولی با داشتن طرح کسب و کار خیال خود را برای توسعه کار راحت کنید. فرض کنید قصد دارید به سفر بروید و قبل از سوار شدن به خودروی خود نمی دانید به کجا قصد سفر دارید.شما می دانید که می خواهید سفر کنید ولی با خود نقشه ای نبرده اید آیا این کار حرفه ای است؟

۳-چه کسانی مشتری شما خواهند شد؟
اگر همین حالا ایده کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کنید مشتریان شما چه کسانی هستند؟ شما باید لیستی از نوع مخاطبین خود آماده کنید. با  راه اندازی این ایده آیا مشتریان شما مصرف کنندگان هستند یا عمده فروشان؟ افراد دولتی هستند یا شرکت های خصوصی؟ دانشجو هستند یا فارغ التحصیلان؟ خانم هستند یا آقا؟ سن مشتریان شما در چه رده ای هستند؟ شما باید مخاطبین و مشتریان خود را بر اساس سن، جنسیت، تحصیل،شغل، وضعیت تاهل و نوع درآمد تفکیک و فهرست کنید. اگر توقع دارید که محصولات و خدمات شما برای شرکت ها و سازمانهای مختلف مورد نیاز است، نوع شرکتها و مدت کسب و کار آنها را تشریح کنید، آنها چه تعداد کارمند دارند و فروش سالیانه آنها چقدر است؟ چه سازمان هایی به خدمات و محصولات شما علاقه دارند. اگر مشتریان شما افراد معمولی جامعه هستند  شما باید نوع و سبک زندگی و درآمد آن ها را مشخص کرده تا برای پیدا کردن آنها به مشکلی روبرو نشوید.
۴- مزایا و ویژگی محصولات و خدمات  شما چیست؟
شما باید مزایا و ویژگیهای محصول و یا خدمات خود را به تفکیک و دقیق تشریح کنید. همیشه من به کسانی که مشاوره می دهم اولین سوالی که می کنم این گونه است… چرا آنها باید از شما خرید کنند؟ این جمله بسیار مهم و کلیدی است. واقعا با خود فکر کنید که چرا دیگران باید از شما خرید کنند؟ آیا شما برای آنها مزایا و ویژگیهایی دارید که دیگران ندارند؟  اگر برای این سوال جواب قانع کننده ای دارید من به شما تبریک می گویم چرا که از این پس شما برای کسب و کار خود حرفی برای گفتن دارید و یقین دارم که موفق خواهید شد. پس همین حالا ویژگیها و مزایایی که می توان برای خدمات و محصولات خود بیان کرد را لیست کرده تا از آنها برای تبلیغات خود استفاده کنید.
۵- برای شروع کار چه منطقه ای را انتخاب کرده اید؟
شاید برای شروع کار خود  منطقه ای را در نظر گرفته اید.درست است که یکی از مزایای کسب و کار اینترنتی فرش آنلاین به تمام دنیاست ولی فراموش نکنید که تمامی کسب و کارهای اینترنتی در دنیا در ابتدای شروع کسب و کار خود منطقه خاصی را برای ارائه محصولات انتخاب کرده اند. منطقه ی مورد نظر شما کجاست؟ محله ، شهر ، استان ، کشور؟ فراموش نکنید که اگر قصد ارائه خدمات و یا فروش محصول به یک منطقه بزرگ جغرافیا را دارید، نیازمند یک سرمایه خوب با طرح توجیحی کسب و کار مناسب است.پس هم اکنون منطقه مورد نظر جهت ارائه خدمات کسب و کار اینترنتی را مشخص کنی.
۶- آیا ایده شما در منطقه مشخص شده رقیبی هم دارد؟
یکی از کلیدی ترین ارزیابی ها جهت ایده در کسب و کار اینترنتی، بررسی دقیق منطقه برای تشخصی رقبا است. آیا ایده شما رقیبی هم دارد؟ بسیار مهم است که قبل از شروع کسب و کار خود همه جوانب را بررسی کنید. اگر ایده شما رقیبی دارد تمامی خدمات و محصولات آن را تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنید.اگر رقیب شما در همان منطقه ای که شما هستید شروع به کار کرده نکات زیر را شناسائی کنید
–    چند سال است که به این کسب و کار اینترنت رو آورده؟
–    آیا در این کسب و کار اینترنتی موفق بوده است؟
–    تا کنون چه تعداد مشتری دارد و مشتریان آنها از چه نوعی هستند؟
–    دلیل اینکه موفق یا نا موفق است چیست؟
–    از چه رنگ سازمانی استفاده کرده است؟
–    از چه طریقی توانسته به این موفقیت برسد؟
–    نوع اطلاع رسانی و تبلیغات او چگونه بوده است؟
–    آیا دفتر کاری برای این ایده دارد یا بصورت اینترنتی کار می کند؟
–    چه تعداد برای این کسب و کار استخدام شده اند؟

۷- آیا هزینه ها و تعرفه های رقیب خود را بررسی کرده اید؟
شما قبل از شروع هرگونه کاری هزینه های شروع این کسب و کار را برای خود مشخص کنید، هزینه های شما برای شروع چقدر است؟ هزینه های ثابت و غیر ثابت شما در ماه چقدر است؟ آیا آنها را لیست کرده اید؟ ما باید هزینه های رقیب خود را شناسائی کنید. یکی دیگر از موارد مهم بررسی قیمت و تعرفه های خدمات و محصولات رقبای خود است. آیا خدمات شما بیشتر است یا رقیب شما؟ همه جوانب آنها را بررسی و تحلیل کنید.

۸-به دنبال رشد سریع نباشید.
یک کسب و کار خوب با گذشت زمان و به مرور رشد میکند. در برخی موارد، یک ایده به سرعت رشد میکند که معمولا این رشد و موفقیت سریع شایع نمیباشد. خود را برای یک رشد آرام و ملایم آماده کنید و یک برنامه اقتضایی برای دست اندازهای جاده داشته باشید. گفته میشود اگر شما پس از اولین پنج سال هنوز در کسب وکاری هستید، شما احتمالا در آن کار خواهید ماند، اما شما هیچگاه نمی دانید که چه چیزی می تواند بر توان ماندگاری کسب و کار شما اثر گذارد.

نوشته با کسب و کار اینترنتی همیشه رئیس خود باشید(قسمت دوم) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-2/feed/ 0
با کسب و کار اینترنتی همیشه رئیس خود باشید (قسمت اول) http://irankarweb.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4/ http://irankarweb.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4/#respond Mon, 06 Feb 2017 12:04:41 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1636 این روزها دغدغه بسیاری از جوانان، ایجاد یک کسب و کار و در کنار آن کسب درآمد عالی برای برآورده شدن آرزوهای خود و یا حتی نیازهای روزمره خود هستند. اگر توجه کنید بسیاری از آنها در اینترنت به دنبال یک ایده بوده و یا در موتور جستجوگرهائی همچون گوگل کلماتی همچون “چگونه پولدار شوم”، …

نوشته با کسب و کار اینترنتی همیشه رئیس خود باشید (قسمت اول) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
%da%a9%d8%b3%d8%a8_%da%a9%d8%a7%d8%b1_%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c_%da%a9%d8%a7%d8%b1_%d8%af%d8%b1_%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84

این روزها دغدغه بسیاری از جوانان، ایجاد یک کسب و کار و در کنار آن کسب درآمد عالی برای برآورده شدن آرزوهای خود و یا حتی نیازهای روزمره خود هستند. اگر توجه کنید بسیاری از آنها در اینترنت به دنبال یک ایده بوده و یا در موتور جستجوگرهائی همچون گوگل کلماتی همچون “چگونه پولدار شوم”، “راه های کسب درآمد” “راز ثروتمند شدن” و غیره را جستجو می کنند.
آیا با داشتن یک ایده خوب و یا کپی برداری از سایت های موفق روز دنیا می توان کسب و کار اینترنت خود را شروع کرد؟ فرض می گیریم که شما هم اکنون سرمایه اولیه خود را به همراه یک ایده ی مناسب تهیه و طرح تجاری کسب و کار این ایده را  برای اجرا و راه اندازی تدوین کرده اید، به نظر شما  آیا با داشتن همه این ها منتظر این هستید که یک شبه ره صد ساله را طی کنید؟ نمی دانم شاید این چنین باشد ولی اگر به تمامی کسب و کار های اینترنتی موفق روز دنیا نگاهی انداخته و یا آنها را به دقت تحلیل کنید بسیاری از کسب و کارهای موفق اینترنتی یک روزه راه اندازی نشده اند و یا در طی یک شب به پول های کلان نرسیده اند.
اگر به دورو برمان به دقت نگاه کنید همه ما با واژه ای  به نام “بازنشستگی” بزرگ شده ایم که خوب درس بخوانیم و رشته مورد علاقه خود را در دانشگاهی انتخاب کرده و پس از فارغ التحصیل شدن در سازمان و یا اداره ای استخدام شده و پس از ۲۵ تا ۳۰ سال خود را بازنشست کنیم. خوب این روش زندگی بد نیست ولی برای کسب درآمدی پایدار و یا همچنین رسیدن به آرزوی های بزرگ خود روش مناسبی نیست.
در تعریف عامیانه درآمد پایدار یعنی بدون حضور داشتن در کسب و کار خود، به پول برسیم. یک آرایشگر و یا یک تعمیرکار اتومبیل اگر فردا صبح به  سر کار خود نرود از کسب در آمد خبری نیست. پس برای درآمد پایدار کسب و کاری مناسب است که بدون حضورخود حساب بانکی ما تراکنش مالی داشته باشد.
یکی از کسب و کار هائی که می توان به درآمد پایدار رسید، “کسب و کار اینترنتی” است زیرا با سیستمی شدن و تبدیل آن به یک ماشین پول ساز ، حتی در موقع سفر حساب بانکی خود را چک کرده و از آن کسب و کار لذت برد.
اگر به زندگی ثروتمندان دنیا  در هزار سوم نگاهی کنیم, ثروتمند ترین مردم دنیا که از راه درست و با تلاش خود ثروتمند شده اند اکثر صاحبان شرکت های بزرگ هستند و همه آنها با سیستمی کردن کسب و کار خود به درآمدی پایدار رسیده اند.
تعریف کسب و کار اینترنتی به زبان ساده
کسب و کار اینترنتی به نوعی از کسب و کارهائی گفته می شود که فعالیت آنها بر روی اینترنت و مبتنی بر پتانسیل های اینترنت انجام می شود.
ویژگی های منحصر به فرد کسب و کار اینترنتی:
۱-    راه اندازی ایده کسب و کار بر حضور اینترنت ماندگار است.
۲-    نیاز به یک مکان فیزیکی نیست.
۳-    می توان کسب و کار خود را به یک درآمدی پایدار تبدیل کرد.
۴-    کسب و کار خود فقط مختص یک خیابان و یا یک شهر نبوده و همه دنیا قابلیت دسترسی به آن را خواهند داشت.
۵-    کسب و کار خود فقط مختص یک زمان خاص نبوده و ۲۴ ساعت شبانه روز قابل دسترس است.

چرا برای درآمدی پایدار، کسب و کار اینترنتی  را انتخاب کنیم؟

به این فکر باشید که رئیس خود هستید.
مانند همه انواع کارآفرینی‌ها، راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی افراد را مستقل می‌کند. آنها خود ریس خود هستند. و این یکی از دلایل افرادی که دوست دارند برای خود کار کنند و نه دیگران است. هیچ‏کس به شما نمی‏گوید که چه کنید چطور کار کنید.هیچ‏کس از شما سؤالی‏ نمی‏پرسد،از کار شما شکایت نمی‏کند،شما را به‏دلیل تأخیرتان‏ توبیخ نمی‏کند،نمی‏گوید که چرا کاری را انجام نداده‏اید،چرا کاری را انجام داده‏اید و… اگر شما هم از این نوع افراد هستید راه اندازی یک کاسبی اینترنتی می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
البته فراموش نکنید که انظباط و برنامه ریزی برای هر کاری از جمله کسب و کارهای اینرتنتی لازم و ضروری است. و باید مواظب باشید که در این تله نیافتیم. در این رابطه باورهای اشتباه را حتما مطالعه کنید.

 وقتی در خوابید نیز پول درمی‌آورید!
تقریبا امکان خودکار سازی همه فعالیت‌ها در یک کسب و کار اینترنتی وجود دارد. و این باعث می‌شود که حضور شما عمدتا محدود به تولید محتوا، برنامه ریزی، راه‌اندازی و پیگیری‌ها شود. چیزی شبیه خلبان خودکار  که فقط برای بلند شدن و نشستن نیاز به حضور خلبان هست و باقی مدت پرواز توسط سیستم ها هواپیما هدایت می‌شود. بنابراین وقتی در محل کسب و کار خود حضور نداریم، مسافرتیم یا حتی در خواب هستیم مشتری به سایت مراجعه کرده محصولات ما را می‌بیند، سفارش خود را می دهد، پول را پرداخت می کند و محصول را دریافت می دارد!

از کار کردن لذت می برید!
این یکی از بزرگ تر ین  محاسن کسب و کارهای اینترنتی است چون اکثر مردم به شغلی مشغول هستند که آن را دوست ندارند و روی اجبار آن را انجام می دهند.
ولی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس علاقه و توانمندی های افراد شکل می‌گیرند که اگر غیر از این باشند محکوم به شکست هستند. بنابراین همواره مشغول کاری هستیم که عاشق آنیم.

از خانه خود خارج نشوید!
یکی از مزایای کسب و کارهای اینترنتی مستقل بودن از مکان است. این امر کمک می کند تا برای کسانی که خانه دار هستند، معلولیت حرکتی دارند، باید از کودکان یا افراد دیگر نگهداری کنند و امثال آن بتوانند کارهای خود را از هر محلی که به اینترنت دسترسی دارند انجام دهند. علاوه بر آن دیگر زمانی را در ترافیک از دست نخواهیم داد و هزینه ای را برای ایاب و ذهاب یا تهیه لباس های اداری نخواهیم پرداخت.
زمان در اختیار شما است!
یکی از مزایای کسب و کارهای اینترنتی مستقل بودن از زمان است. هنگامی که برای دیگران کار می کنیم باید به قواعد زمان کاری آنها پایند باشیم ولی وقتی برای خود کار می‌کنیم هانطور که در مورد اول گفته شد خودمان برنامه های کاری را زمانبندی  می‌‌کنیم.

البته این به این معنا نیست که هر روز هر وقت دلمان خواست کار می‌کنیم بلکه بدین معنا است که زمان کارها را ما مشخص می‌کنیم. مثلا اگر جز افرادی هستیم که در روز مشغل های دیگری داریم یا از افرادی هستیم ک هشب ها بهتر کار می کنیم می توانیم ساعت کاری خود را از ۱۱ شب تا ۳ صبح قرار می‌دهیم. درحالی که اگر قرار بود بک کسب و کاری سنتی داشته باشیم یا برای یک کاسبی سنتی کار کنیم دیگر این امر امکان پذیر نخواهد بود. باز تکرار می‌شود زمانبندی در اختیار ما است ولی باید به یک زمان بندی تعیین شده پایبند باشیم و از بی نظمی جلوگیری کنیم.

پول بیشتری به دست می‌آورید!
اگر کسب و کار اینترنتی را درست اداره کنیم احتمالا پول بیش تری از این که برای دیگران کار کنیم به دست خواهیم آورد. علت این امر چند چیز است:
–    بدیهی است در هر کسب و کاری ارزشی که افراد ایجاد می ‌کنند باید بیش از حقوقی باشد که می ‌گیرند در غیر این صورت آن شرکت ورشکست می‌شود. بنابراین ارزشی که ما برای شرکت ایجاد می‌کنیم بیش‌تر از آن پولی است که دریافت می‌کنیم. اگر برای خود کار کنیم کل پول را دریافت خواهیم کرد.
–    همانطور که گفته شد بسیاری از کارها قابل خود کار سازی است  پس هزینه‌ها نسبت به کاسبی ها سنتی کاهش می یابد.
–    هزینه های بالا سری فردی مانند ایاب و ذهاب، لباس، تعمیر  و بیمه اتومبیل و غیره و هم چنین هزینه های کاسبی مانند محل کار، تجهیزات اداری، آب و برق و امثال آن نیز کاهش می یابد.

 محیط کارتان را خودتان انتخاب می‌کنید!
بعضی ها محیط کارشان را دوست ندارند. فضا، نور، رنگ بندی  و … هنگامی که در یک محل کار می کنیم در اختیار ما نیست. با همکاران نیز ممکن است اختلاف نظر و عقیده داشته باشیم. یا از آنها به هر دلیلی خوشمان نیاید ولی به هر حال باید آن ها را تحمل کنیم. کسب و کار اینترنتی را می‌شود یک نفره اداره کرد یا حداقل اش این است که خودمان همکاران خود را انتخاب می‌کنیم.

می‌توانید همزمان دارای چند شغل باشید!
اختیار برنامه ریزی و زمانبندی، امکان خودکارسازی فعالیت ها، کاهش بالاسری‌ها و هزینه‌ها به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم چندین کسب و کار اینترنتی را هم زمان اداره کنیم و این به معنای داشتن چندین منبع درآمدی است و دریافت پول بیشتر است. البته به یاد داشته باشیم که با یک دست بیش از یک هنداونه بر نداریم و اول فقط با یک کسب و کار اینترنتی شروع کنیم. بعد از مدتی که آن کار سر و سامان گرفت و نیاز کمتری به حضور ما داشت آن وقت کسب و کار دوم را شروع کنیم و همین طور الی آخر. طبیعتا این کار نیز نا محدود نیست و یک نفر نمی‌تواند در آن واحد تعداد زیادی کسب و کار اینترنتی را درست اداره کند ولی نسبت به مشاغل سنتی دیگر در تعداد بیش‌تر می‌توان انجام داد.

نوشته با کسب و کار اینترنتی همیشه رئیس خود باشید (قسمت اول) اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4/feed/ 0
۶ روش طلایی برای فروش محصول در اینترنت http://irankarweb.ir/%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/ http://irankarweb.ir/%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/#respond Mon, 06 Feb 2017 11:45:34 +0000 http://irankarweb.ir/?p=1633 با وجود تعداد زیاد کسب و کارهایی که در اینترنت شروع به فعالیت کرده اند و یا در حال فعالیت هستند، گم شدن و گمنام ماندن در میان این همه کسب و کارهای اینترنتی اتفاقی است که به راحتی رخ می دهد. از این رو عقل سلیم به ما می گوید “نهایت تلاش خود را …

نوشته ۶ روش طلایی برای فروش محصول در اینترنت اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4_%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84_%d8%af%d8%b1_%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa_%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1_%d9%88%d8%a8

با وجود تعداد زیاد کسب و کارهایی که در اینترنت شروع به فعالیت کرده اند و یا در حال فعالیت هستند، گم شدن و گمنام ماندن در میان این همه کسب و کارهای اینترنتی اتفاقی است که به راحتی رخ می دهد. از این رو عقل سلیم به ما می گوید “نهایت تلاش خود را به کار گیریم تا بتوانیم  در میان انبوه کسب و کارهای اینترنتی ایستادگی کنیم و خود را نشان بدهیم” و یا “عملکرد متفاوتی داشته باشیم تا بتوانیم در رقابت ها پیروز شویم.”
من تا کنون با کارآفرینان بی شماری روبرو شده ام که علی رغم اینکه در صنایع شلوغ و پر رقابت فعالیت می کنند، عملکرد موفق و فوق العاده ای داشته اند که خوشبختانه در همین ایران این افراد موفق کم نیستند.
با این حال همانطور که قبلا نیز گفته ام، کارآفرینان از سلایق مختلفی برخوردارند ولی همه آنها یک هدف دارند (موفقیت در کسب و کار خود)
چنین افرادی آنقدر اعتماد به نفسشان بالاست که می توانند موانع و مشکلات را پشت سر بگذارند و حتی  یک هواپیمای در حال سقوط را درست در نیمه راه از سقوط حتمی نجات دهند.
امروزه هر فردی می خواهد کارآفرین باشد و با وجود منابعی زیادی که در این زمینه بخصوص به زبان فارسی در دسترس همگان قرار دارد، چرا که نه؟
از این رو به منظور حضور موفق در میان انبوه کسب و کارهای اینترنتی و فروش موفقیت آمیز کالاها در اینترنت، نکات مفیدی را در این زمینه مطرح خواهم کرد: 

۱)   تجسمی درباره فردی که می خواهید محصولات خود را به او به فروش برسانید در ذهن خود داشته باشید، و نمادی از او را در ذهن خود خلق کنید.یک قلم و کاغذ بردارید و فهرستی از جزئیاتی را که می خواهید مشتری مورد نظر شما داشته باشد تهیه کنید برای مثال: آنچه که از مشتری مورد نظر خود در ذهن دارید می تواند یک زن یا مرد ۲۵ ساله مجرد باشد که تمایل دارد با انگیزه و پرشور تمای کالای شما را خرید کند. این فرد در گوگل جستجو کرده است و پس از اینکه وب سایت شما را باز کرده به دنبال مشخصات فنی آن محصول می گردد و علاقه مند است محصول شما را با دیگر محصولات مقایسه کند.البته این تنها یک مثال است و با این مثال قصد داشتم درک بیشتری از این مطلب داشته باشید.به محض اینکه نمادی از مشتری مورد نظر خود را در ذهن خلق کردید، به این مطلب فکر کنید که چگونه می توانید محصولات خود را به آن مشتری به فروش برسانید.
۲)    بنویسید، بنویسید، بنویسید.
انسان معمولاً از نوشتن هراس دارد، خود من هم قبلا این عادت بد را داشتم که حتما در مطالب بعدی برای ترک این عادت مطالبی خواهم نوشت.حقیقت این است که فروش آنلاین می تواند کار بسیار مشکلی باشد، زیرا در فروش آنلاین افراد تنها به متن، صدا یا تصویر تکیه می کنند ولی نباید فراموش کرد که کسب و کارهایی در اینترنت وجود دارند که چه بسا از یک فروشگاه واقعی فروش بیشتری دارند و نمونه آن در ایران نیز کم نیست.اگر بخواهید محصول خود را با موفقیت به فروش برسانید، تمامی این موارد کانال های بسیار مهمی برای دستیابی به مشتریست.اولین قدم در راه اندازی یک کسب و کار موفق آنلاین برخورداری از توانایی نوشتن یک رونوشت عالی است. در صورتی که رونوشت خود را با تصاویر گرافیکی مناسب، یک کلیپ صوتی با کیفیت بالا، و یک کلیپ تصویری با وضوح بالا ترکیب کنید، مدال طلا را از آن خود کرده اید.از این رو بهترین نصیحت من به شما این است که قلم را بردارید و شروع به نوشتن کنید، از دوستان و افراد متخصص و یا مشاورین بخواهید در نوشتن نسخه نهایی به شما کمک کنند و یا برای پیشرفت بیشتر به شما انتقادهای سازنده ای ارائه کنند.اینطور بگویم که تقویت این مهارت، بسیار به شما کمک خواهد کرد.
۳)      به دنبال روش هایی برای تقویت کلمات در موضوع و توضیحات محصول خود باشید.معمولاً مردم به مطالعه هزاران هزار کلمه ای که پشت سر هم قطار شده اند علاقه ای نشان نمی دهند.در صورتی که نتوانید از کلمات قوی تر و از متن انسجام یافته تری استفاده کنید، اغلب بازدیدکنندگان وب سایت ها قبل از اینکه حتی به خط پنجم آن رسیده باشند به سرعت به وب سایت بعدی یا یک صفحه دیگر می روند.عنوان یا موضوع متن برای هر محصول اهمیت به سزایی دارد به گونه ای  که باعث می شود افراد به محض دیدن عنوان بر روی آن کلیک کنند.
۴)     هنر قصه گویی خود را تقویت کنید.
منظور من از قصه گویی نوشتن رمان یا داستان نیست ، منظور اینکه توضیحات بسیار مفیدی از محصولات خود داشته باشید. متنی آموزنده و حاوی اطلاعات مفیدی که بسیار اهمیت دارد، اما همواره متن خود را به گونه ای تنظیم کنید که با زندگی روزمره مردم ارتباط داشته باشد.مردم هر آنچه را که می بینند به سادگی خرید نمی کنند، بلکه ابتدا دلیل خرید را از خود سوال می کنند و سپس آن را خریداری می کنند.اطمینان حاصل کنید که آنچه که به فروش می رسانید صرفاً یک محصول نیست، بلکه محصولی است که با انگیزه ای خاص، عشق و آنچه که مشتریان واقعاً به آن نیاز دارند تولید شده است. نکته مهم اینکه خود مشتریان باید بدانند که دقیقاً به چه چیزی نیاز دارند تا در محصولات شما جست و جو کنند.با اجرای این روش، ذهن افراد به گونه ای پرورش می یابد که به شما و محصولاتتان ایمان می آورند.برای خلق یک داستان خوب می توانید پرسش های زیر را از خود بپرسید:
– چگونه به این نتیجه رسیدید که چنین محصولی را تولید یا در سبد کالای  وب سایت خود اضافه کنید؟
– محصول شما باعث حل چه مشکلاتی می شود؟
– چرا مردم باید آن محصول را از شما و نه از فروشنده یا تولید کننده دیگری خریداری کنند؟
در صورت امکان می توانید توصیه ها و سفارش هایی از مشتریانی که پیش از این از محصولات شما استفاده کرده اند را نیز به انتهای مطالب خود بیفزایید. این روش رشد فروش شما را دو چندان می کند و سعی کنید نظرات و توصیه ها بصورت واقعی باشند.اینها پرسش های اولیه ای هستند که شما می توانید از خود بپرسید به این منظور که داستانی واقعی را برای مشتریان خود خلق کرده و آنها را ترغیب کنید تا از محصولات شما خریداری کنند و همچنین می توانید پرسش های موشکافانه تر و دقیق تری را نوشته و از این طریق داستان تأثیرگذارتری را خلق کنید.
۵)     با شجاعت از کلیپ های صوتی و تصویری استفاده کنید و در استفاده از این گونه محصولات هراسی به دل خود راه ندهید.حالا که رونوشت مناسبی از متن مورد نظر خود  تهیه کرده اید، خودتان را صرفاً به استفاده از متن محدود نکنید.در اینترنت محتویات یک متن حرف اول را می زند و به گفته گوگل محتوا یک پادشاه است و در صورتی که از روش های گوناگونی برای جلب نظر افراد استفاده کنید می توانید مخاطبان بیشتری به دست آورید.هنگامی که از حداکثر حواس مشتریان استفاده کنید، به آنچه که می خواهید به مشتری بگویید، آنها توجه بیشتری نشان می دهند.اگر کسب و کار شما با استفاده از پادکست یا نامه های فروش ویدیوئی عملکرد موفقیت آمیز تر و بهتری داشته باشید، می توان گفت که شما همواره یک قدم از رقبای خود جلوتر هستید.هنگامی که  از کلیپ های صوتی و تصویری به همراه متن برای فروش محصولات خود استفاده می کنیم، متوجه این مطلب می شویم که ایمیل های فروش ویدیوئی عملکرد بسیار موفقیت آمیزی خواهند داشت.مشتریان به آنچه که شما به فروش می رسانید بیش از گذشته اعتماد می کنند، از این طریق هزینه هر عملکرد شما کاهش می یابد و میزان درآمد و سود شما نیز افزایش می یابد.
۶)     در انتهای داستان خود به شرح جزئیات بپردازید.
بعد از استفاده از تمامی این روش ها، به خاطر داشته باشید که فهرستی از تمامی موارد زیر تهیه کنید.در انتهای متن شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، گوگل پلاس، و لینکداین را وارد کنید.یکی دیگر از روش های افزودن جزئیات بیشتر، درج روش های مختلف ارتباط با مشتری در وب سایت است. از این طریق می توان اطمینان حاصل کرد که دائم با مشتریان در تماس هستید و برند خود را در ذهن آنها حک می کنید. روش های زیادی وجود دارد برای اینکه بتوانید از طریق آنها به مشتریان خود دسترسی داشته باشید.

نوشته ۶ روش طلایی برای فروش محصول در اینترنت اولین بار در ایران کار وب | کار در منزل | درآمد اینترنتی | استخدامی | کارآفرینی پدیدار شد.

]]>
http://irankarweb.ir/%db%b6-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/feed/ 0